ชื่อ - นามสกุล :พระครูสุคันธสีลวัฒน์
ตำแหน่ง :เจ้าอาวาส
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :