วัดหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.wathansai.com/main Fri, 31 May 2019 14:07:55 ศีล 5 ข้อ http://www.wathansai.com/main/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.wathansai.com/main/icon/news_1559286358.jpg

ประวัติของศีล 5
จากหลักฐานที่ถูกค้นพบด้านประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า “ศีล” เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าสมสติราช ซึ่งมิอาจระบุช่วงปีที่เกิดได้เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้ว โดยในครั้งนั้นเป็นการเกิดขึ้นของศีลข้อ 1559286358 การประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม http://www.wathansai.com/main/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.wathansai.com/main/icon/news_1535004660.jpg

ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๒ 

จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดสระแก้ว

1535004660
งานกฐินสามัคคีวัดหันทราย http://www.wathansai.com/main/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.wathansai.com/main/icon/news_1510020554.jpg

งานทอดกฐินสามัคคีวัดหันทราย

1510020554
ประวัติพระครูสุคันธสีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัด http://www.wathansai.com/main/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.wathansai.com/main/icon/news_1381226510.jpg

พระครูสุคันธสีลวัฒน์ อายุ ๓๔ พรรษา ๑๕ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก  พธ.บ. วัดหันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุปันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหันทราย

1381226510